FeaturedNewsController

Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ (06/12/2022)

Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trước đây và các Thông tư của Bộ Công an, thống nhất cách hiểu, áp dụng.

Responsive Image

NewsByCategory

VĂN HÓA XÃ HỘI

NewsByCategory

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Responsive Image
Responsive Image

NewsByCategory

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

  Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG

  ViewHomePageVideoImage

  thư viện ảnh & video

  NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

  Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung...

 • NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ

  NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI

  NewsByCategory

  THÔNG BÁO
 • Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

  Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG

  NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

  NewsByCategory

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

  Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung...

 • Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  ĐẢNG ĐOÀN THỂ

  NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC